Төлөвлөгөө


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Захиалагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай
3 Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө
4 2018 оны АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөтөлбөр
5 Албан хаагчдын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө
6 Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө
7 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
8 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
9 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх календарчилсан төлөвлөгөө
10 УУЯ-ны төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудас
11 Төсвийн шууд захирагч /УУЯ-ны ТНБД/-ийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин /Үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлж дүгнэх илтгэх хуудас
12 Уул уурхайн яамны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 2807
Өчигдөр 3844
Нийт 3374764