Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан (2019 оны жилийн эцсийн байдлаар)
2 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2019 оны жилийн эцсийн байдлаар)
3 ЗГҮАХ 2018 жилийн эцэс үнэлгээ
4 ЗГҮАХ 2018 жилийн эцэс танилцуулга
5 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтэд хийсэн үнэлгээ /2018 оны хагас жил/
6 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтэд хийсэн үнэлгээний тайлан /2018 оны хагас жил/
7 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /2017 оны жилийн эцэс/
8 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2017 оны жилийн эцэс/
9 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт УУХҮЯ-ны эрхлэх асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний биелэлтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга (2017 оны эхний хагас жил)
10 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд өгсөн үнэлгээ (2017 оны эхний хагас жил)
11 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (2016 оны жилийн эцэс)
12 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2016
13 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт-2015
14 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2016 оны хагас жилийн байдлаар

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 2880
Өчигдөр 11055
Нийт 4923954