Нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хийсэн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
2 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан /2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/
3 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга (2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
4 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга (2018 оны жилийн эцсийн байдлаар)
5 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга /2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар/
6 ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2017 оны жилийн эцэс/
7 ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /2017 оны жилийн эцэс/
8 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд УУХҮЯ-ны эрхлэх асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга (2017 оны хагас жил)
9 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт (2017 оны эхний хагас жил)
10 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл (2016 оны жилийн эцэс)
11 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
12 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт
13 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл-Эхний хагас

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3147
Өчигдөр 4722
Нийт 5120238