Засаглалын үзүүлэлтийн үнэлгээ


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 УУХҮЯ-ны засаглалын үзүүлэлт (2016 оны жилийн эцэс)
2 Яамны засаглал, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (2016 оны жилийн эцэс)
3 2015 оны засаглалын үзүүлэлт