Хүний нөөц


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын Албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
2 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР
3 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэдэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга Г.Нандинжаргал танаа /Тогтоол хүргүүлэх тухай/
4 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай /2019.10.30/
5 АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ / 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ /
6 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
7 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ ДЭЭД ТУШААЛЫН БҮРТГЭЛ / 2018 ОН/
8 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ /2018 ОНЫ АЛБАН БИЧГИЙН БҮРТГЭЛ/
9 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ / 2018 ОНЫ ТОГТООЛЫН БҮРТГЭЛ/
10 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ / 2018 ОНЫ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛ/
11 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
12 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
13 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2019 оны 3-р улиралд/
14 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
15 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
16 Төрийн албаны тухай хууль
17 "Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам" (2014.10.27)
18 "Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай" (2013.06.24)
19 "Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах" журам, заавар (2013.05.17)
20 "Төрийн албаны тэргүүний ажилтан" тэмдгээр шагнах журам (2013.04.24)
21 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам (2013.04.11)
22 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам (2010.12.01)
23 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам (2010.11.18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон)
24 Төрийн жинхэнэ албанд анх орох мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэний болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам (Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2009.06.08)
25 Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам (2003.01.27)

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 1434
Өчигдөр 3828
Нийт 4112063