“Урт хугацааны сургалтын гэрээ” байгуулан гадаадад суралцаж байгаа суралцагсад