МОНГОЛ УЛСЫН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН АНГИЛЛЫГ ТУХАЙН ТӨРЛИЙН АШИГТ МАЛТМАЛД ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧИЛСАН ЗӨВЛӨМЖ I, II, III БОТЬ

МОНГОЛ УЛСЫН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН АНГИЛЛЫГ ТУХАЙН ТӨРЛИЙН АШИГТ МАЛТМАЛД ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧИЛСАН ЗӨВЛӨМЖ I, II, III БОТЬ

МОНГОЛ УЛСЫН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН АНГИЛЛЫГ ТУХАЙН ТӨРЛИЙН АШИГТ МАЛТМАЛД ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧИЛСАН ЗӨВЛӨМЖ I, II, III БОТЬ

МОНГОЛ УЛСЫН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН АНГИЛЛЫГ ТУХАЙН ТӨРЛИЙН АШИГТ МАЛТМАЛД ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧИЛСАН ЗӨВЛӨМЖ I, II, III ботийг татаж авна уу 1-р боть – https://wetransfer.com/downloads/e7ab671136329b1e2a1b9761c8d8cad820211019024021/6b8eab029b0ff33672ca971e04a810f020211019024033/1bc956

2-р боть – https://wetransfer.com/downloads/b5b3f872967fa60dcd13ca21750b2cf420211019024048/dae7dea1ee7057e6f6f9eb5931dba60620211019024106/15ca80

3-р боть – https://wetransfer.com/downloads/3dfbb93afefed0f146c921afa6caa0b820211021091317/9eccf2f1cae7735f9abe41624d085a2020211021091332/0e3a74