Авлигын эсрэг мэдээлэл


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 2019 ОНД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ, ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
2 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНААС 2019 ОНД ХАСУМ ХЯНУУЛСАН БҮРТГЭЛ
3 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ 2019 ОНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
4 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ 2019 ОНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
5 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө
6 2018 оны АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
7 2018 оны Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл
8 Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх тухай мэдэгдэл /2018/
9 УУХҮЯ-НЫ 2018 ОНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
10 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2017 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
11 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны авилгаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017 он
12 УУХҮЯ-ны 2016 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан
13 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
14 Авилгын эрсдэл ба авилга гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээний тайлан
15 Авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалт
16 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-2
17 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-1
18 Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-2016
19 Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт
20 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх 2016 оны төлөвлөгөө
21 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө
22 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан
23 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕО

" frameborder="0" allowfullscreen>

ЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр
Өчигдөр 3664
Нийт 8066848