ГАРЧИГТАТАХ
1Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх 2018-2027 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
2Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг
3Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/
4Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/
5Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
6Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого
7Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого
8Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого
9Төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого
10Үйлдвэр технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
11Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого