ГАРЧИГТАТАХ
1ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ БОЛОН СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
2Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 2019
3Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журам батлах тухай
4БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЖУРАМ
5Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад хүлээн авах журам
6Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын шагналын журам
7Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам
8Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлыг хүлээн авах журам
9Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
10Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам
11Газрын тосны орд ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага
12Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам
13Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
14УУХҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам
15Бичил уурхайгаар ашигт малтмалт олборлох журам (2017)
16Геологи, уул уурхай, , газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн дүрэм
17Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн асуудлаар санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн
18Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээний загвар
19Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам
20Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах журам
21Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага
22Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох журам
23Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага
24Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортоор оруулж бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж байгаа компанийн нөөц бүрдүүлэх журам