ГАРЧИГТАТАХ
1Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн хил тогтоох, байнгын шав тэмдэг тавих техникийн шаардлага
2Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглах хяналтын хуудас цахим системээр хүлээн авах, хянах, олгох, тайлагнах заавар
3Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм
4Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих шаардлага 
5ҮТП-ийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон ТЭЗҮ-д дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм
6Журам, аргачлал батлах тухай
7Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын тайлангийн маягт, түүнийг нөхөх зааврын хавсралтын дагуу шинэчлэн батлах тухай
8ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ БОЛОН СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
9Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 2019
10Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журам батлах тухай
11БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЖУРАМ
12Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад хүлээн авах журам
13Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын шагналын журам
14Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам
15Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанд өртсөн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлыг хүлээн авах журам
16Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
17Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам
18Газрын тосны орд ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага
19Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам
20Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
21УУХҮ-ийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам
22Бичил уурхайгаар ашигт малтмалт олборлох журам (2017)
23Геологи, уул уурхай, , газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн дүрэм
24Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн асуудлаар санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүн
25Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны гэрээний загвар
26Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам
27Гэрээлэгчийг сонгон шалгаруулах журам
28Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавих шаардлага
29Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох журам
30Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын анхдагч болон үр дүнгийн тайланд тавигдах шаардлага
31Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортоор оруулж бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж байгаа компанийн нөөц бүрдүүлэх журам