Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

ГАРЧИГТАТАХ
1 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2022 оны хагас жил/
2 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2021 оны жилийн эцэс/
3 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2021 оны хагас жил/
4 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2020 оны жилийн эцэс/
5 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2020 оны хагас жил/
6 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2019 оны жилийн эцэс/
7 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2019 оны хагас жил/
8 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2018 оны жилийн эцэс/
9 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2018 оны хагас жил/
10 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2017 оны жилийн эцэс/
11 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2017 оны хагас жил/
12 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2016 оны жилийн эцэс/
13 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2016 оны хагас жил /
14 ЗГҮАХ-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ /2015 оны жилийн эцэс/