Нэгдсэн тайлан

ГАРЧИГТАТАХ
1УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан (2023 он)
2 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан (2022 он)
3 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан (2021 он)
4 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан (2020 он)
5 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан (2019 он)
6 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан (2018 он)
7 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан (2017 он)
8 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан (2016 он)
9 УУЯ-ны нэгдсэн тайлан (2015 он)