Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

ГАРЧИГ       ТАТАХ       
1Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2021 онТАТАХ
2ХАА-ны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухайТАТАХ
3ХАА-ны төлөвлөгөөнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
4 ХАА-ны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай ТАТАХ
5ХАА-ны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
6ХАА-ны төлөвлөгөөнд нэмэлт оруулах тухай ТАТАХ
7ХАА-ны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
8 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2022 он ТАТАХ
9 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2023 он ТАТАХ
10Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2024 он ТАТАХ