Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх, Төмөрлөг боловсруулахүйлдвэрлэл эрхлэх, Машины үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад бүрдүүлэх материал

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

 1. Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй танилцуулга
 2. Үйлдвэрийн байршлын мэдээлэл
 3. Удирдах болон мэргэжлийн инженер, техникийн ажилчдын мэдээлэл
 4. Сүүлийн хоёр жилд үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн
 5. Үйлдвэрийн технологи ажиллагааны товч танилцуулга /технологийн бүдүүвч/
 6.  Машин, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, фото зургийн хамт
 7.  Стандарт, норм, норматив, техникийн баримт бичгийн жагсаалт
 8.  Хуулийн этгээдийн дүрэм
 9. Байгаль орчны хяналтын байгууллагын дүгнэлт, түрээсийн болон үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ,хэлцэл

Дээр дурдсан материалыг хавсралт маягтын дагуу бүрдүүлнэ. Маягт татаж авах: https://we.tl/t-59f4qAUAfe

Тусгай зөвшөөрлийн цахим системээр дамжуулан дараах мэдээллийг баталгаажуулна. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
 • Өргөдөл, хүсэлт, холбоо барих мэдээлэл
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагаа;
 • Сүүлийн 3-н жилийн санхүүгийн товч мэдээлэл
 • Хуулийн этгээдийн татварын тодорхойлолт
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж

Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж:

 1. Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 800,000.0 төгрөг
 2. Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх 200,000.0 төгрөг

Мэдээлэл өгөх: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газар

Холбоо барих утас: 51-264155, 51-264266

ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР