Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх,

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх,

Машины үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад бүрдүүлэх материал

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

 • Өргөдөл, хүсэлт, холбоо барих мэдээлэл
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн лавлагаа
 • Сүүлийн 3-н жилийн санхүүгийн товч мэдээлэл
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын татварын тодорхойлолт
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
 • Аж ахуй нэгж байгууллагын дэлгэрэнгүй танилцуулга, үйлдвэрийн байршлын мэдээлэл, фото зураг
 • Удирдах болон мэргэжлийн инженер, техникийн ажилчдын мэдээлэл
 • Сүүлийн хоёр жилд үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн
 • Үйлдвэрийн технологи ажиллагааны товч танилцуулга /технологийн бүдүүвч/
 • Машин, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, фото зургийн хамт
 • Шаардлагатай тохиолдолд Байгаль орчны хяналтын байгууллагын дүгнэлт,

Түрээсийн болон үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, хэлцэл

 • Стандарт, норм, норматив, техникийн баримт бичгийн жагсаалт

Өргөдөл, маягтын загварыг татаж авах:

Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж цахим системээр дамжуулан төлөгдөнө:

 1. Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 800,000.0 төгрөг
 2. Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх 200,000.0 төгрөг

Бусад:

 1. Банкны нэр: Төрийн сан банк
 2. Дансны дугаар: 100200700941 ЧД.Улсын тэмдэгтийн хураамж
 3. Гүйлгээний утга: УУХҮЯ тусгай зөвшөөрөл, байгууллагын нэр

Мэдээлэл өгөх: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газар

Холбоо барих утас: 51-264155, 51-264266

Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газар