Эрдэс баялгийн салбарын хүний эрх, жендерийн цахим сургалтын модулиуд

1.1 Би хэн бэ? ( I хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/1n0fAPusE3w

1.2 Би хэн бэ? ( II хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/zEjVkTsfXiI

1.3 Би хэн бэ? ( III хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/W5QLfeKyFZI

2.1 Би ямар эрх, үүрэгтэй вэ? ( I хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/7PEjeJM59Cg

2.2 Би ямар эрх, үүрэгтэй вэ? ( II хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/DG19smhssyk

2.3 Би ямар эрх, үүрэгтэй вэ? ( III хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/wx9fSnUdpF8

3.1 Миний ажиллаж, амьдарч буй орчны хууль, эрх зүйн баталгаа ( I хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/XOxtgzvQPpI

3.2 Миний ажиллаж, амьдарч буй орчны хууль, эрх зүйн баталгаа ( II хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/3myPqhY9aIA

3.3 Миний ажиллаж, амьдарч буй орчны хууль, эрх зүйн баталгаа ( III хэсэг)

холбоос: https://youtu.be/54HzWb29gMM

4.1 Хүнд ээлтэй байгууллага ( I хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/G4r5YAZaYJ8

4.2 Хүнд ээлтэй байгууллага ( II хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/IiIdQ452whc

4.3 Хүнд ээлтэй байгууллага ( III хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/qZ2m26A3B0M

5.1 Хүнд ээлтэй ажлын байр ( I хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/wBS4Sgy15XA

5.2 Хүнд ээлтэй ажлын байр ( II хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/dZ1TRrSUc3g

5.3 Хүнд ээлтэй ажлын байр ( III хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/GOJNBsj4448

6.1 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт ( I хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/3HAviU6lDuY

6.2 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт ( II хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/F2pBDQeadWc

6.3 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт ( III хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/bYO2f123GDk

7.1 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй удирдлагын манлайлал ( I хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/trwuROj8tis

7.2 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй удирдлагын манлайлал ( II хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/E7Ik8-QRmJc

7.3 Хүний эрх, жендерийн мэдрэмжтэй удирдлагын манлайлал ( III хэсэг )

холбоос: https://youtu.be/RhxJHgCeZjU