БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

Технологи дамжуулах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу “Хүнд болон хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох журам”-ыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын “Журам батлах тухай” 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/381 / А/274 / А-313 дугаар хамтарсан тушаалаар баталж, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 5553 дугаарт бүртгүүлээд байна.