ТЕХНОЛОГИЙН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЭРХ АВАХ ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ТЕХНОЛОГИЙН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЭРХ АВАХ ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ТЕХНОЛОГИЙН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЭРХ АВАХ ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Технологи дамжуулах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт заагдсан “технологийн түвшний үнэлгээ хийх эрх” авах хүсэлтэй хуулийн этгээд нь Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны а/381/а/274/а-313 хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хүнд болон хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох журам”-ын 5.2 дахь хэсэгт заагдсан “Үнэлгээ хийх эрх авах хүсэлтийн материалын бүрдүүлбэр”-ийг хангаж, 2022 оны 05 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газарт ирүүлнэ үү.