<strong>Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны эхний 12 сар/</strong>