Хүнд үйлдвэрийн салбарын тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон харилцааг шийдвэрлэх үйл ажиллагааны дотоод заавар