ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАГЧ БОЛОН ЗАХИАЛАГЧ АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД