Авлигын эсрэг мэдээлэл

ГАРЧИГТАТАХ
12019 ОНД АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭДГЭЭ ИЛЭРХИЙЛЭХ, ЗӨРЧИЛ ҮҮССЭН ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
2УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНААС 2019 ОНД ХАСУМ ХЯНУУЛСАН БҮРТГЭЛ
3УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ 2019 ОНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
4УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ 2019 ОНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
5Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө
62018 оны АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
72018 оны Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл
8Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх тухай мэдэгдэл /2018/
9УУХҮЯ-НЫ 2018 ОНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
10Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2017 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
11Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны авилгаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017 он
12УУХҮЯ-ны 2016 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан
13Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
14Авилгын эрсдэл ба авилга гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээний тайлан
15Авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалт
16Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-2
17Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-1
18Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-2016
19Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт
20Авилгаас урьдчилан сэргийлэх 2016 оны төлөвлөгөө
21Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө
22Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан
23Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан