Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, санхүү, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын бодлогыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.  

Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, аппаратын дотоод ажил болон олон нийттэй харилцах, яамны дотоод урсгал зардал болон  үйл ажиллагааны зардлыг төлөвлөх, зарцуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, санхүүгийн тайлан гаргах, салбарын эдийн засгийн төлөвлөлт, бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө, хамтын ажиллагаан гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах, салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх, сургах, давтан сургах, төлөвлөх, зохион байгуулах, хууль тогтоомж, зөрчлийг арилгах талаар хуулийн төсөл боловсруулах, салбарын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын гэрээний талаар гадаад орон, олон улсын эрх зүй, туршлагыг судлах, санал гаргах, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

 

Албан хаагчийн нэр Хариуцсан чиг үүрэг Харилцах утас Цахим шуудан