Алсын хараа-2050

ГАРЧИГТАТАХ
1Алсын хараа-2050″ Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
/2022 оны жилийн эцэс/
2“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
/2022 оны хагас жил/
3 Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030