Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газар

Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого боловсруулах, хууль тогтоомж, хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, бодлогын удирдамжаар хангах үндсэн үүрэг хүлээнэ.

Энэ нэгж нь хүнд үйлдвэрийн салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах үндсэн үүрэг хүлээж, хар ба өнгөт төмөрлөг, машин байгууламж, металл хийц, химийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний сүлжээг бий болгох; нүүрсийг хагас, гүн боловсруулах үйлдвэр, дагалдах үйлдвэр байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албан хаагчийн нэрХариуцсан чиг үүрэгХарилцах утасЦахим шуудан