ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР ОЛГОХ:

1. Бүх төрлийн шатахуун, шатдаг хий импортлох тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Тус зөвшөөрлийг бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдэд олгоно. /Бөөний тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг хамтад нь илгээж болно/

Үүнд:

 • Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээ, түүний баталгаат орчуулга
 • Нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний дагуу импортлох бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ /пасспорт/ түүний орчуулга
 • Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

2. Бүх төрлийн шатахуун, шатдаг хийн бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:

 • Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт
 • Агуулахын үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээ
 • Тухайн агуулахад Ашигт малтмал, газрын тосны газраас олгосон техник технологийн дүгнэлт
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж /itax.mta.mn цахим системд Төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлнө. Бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх-50 сая төгрөг, шатдаг хийн түлшний бөөний худалдаа эрхлэх 1 сая төгрөг, жижиглэн савласан хий /220-500 гр/-н бөөний худалдаа эрхлэх 100,000 төгрөг/

3. Бүх төрлийн шатахуун, шатдаг хийн жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

            Үүнд:

 • Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт
 • ШТС, АХЦС-ын үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээ
 • Тухайн ШТС, АХЦС-д Ашигт малтмал, газрын тосны газраас олгосон техник технологийн дүгнэлт

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХ:

1. Бүх төрлийн шатахуун, шатдаг хий импортлох тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Тус зөвшөөрлийг бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдэд олгоно. /Бөөний тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг хамтад нь илгээж болно/

Үүнд:

 • Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт
 • Газрын тосны бүтээгдэхүүний нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээ, түүний баталгаат орчуулга
 • Нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний дагуу импортлох бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ /пасспорт/ түүний орчуулга
 • Ашигт малтмал, газрын тосны газраас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байх хугацаанд холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаж ажилласан эсэх талаарх тодорхойлолт

 2. Бүх төрлийн шатахуун, шатдаг хийн бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:

 • Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт
 • Агуулахын үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээ
 • Тухайн агуулахад Ашигт малтмал, газрын тосны газраас олгосон техник технологийн дүгнэлт
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж /itax.mta.mn цахим системд Төлбөрийн даалгавар үүсгэн төлнө. Бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэх-50 сая төгрөг, шатдаг хийн түлшний бөөний худалдаа эрхлэх 1 сая төгрөг, жижиглэн савласан хий /220-500 гр/-н бөөний худалдаа эрхлэх 100,000 төгрөг/
 • Ашигт малтмал, газрын тосны газраас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байх хугацаанд холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаж ажилласан эсэх талаарх тодорхойлолт

3. Бүх төрлийн шатахуун, шатдаг хийн жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

            Үүнд:

 • Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт
 • ШТС, АХЦС-ын үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээ
 • Тухайн ШТС, АХЦС-д Ашигт малтмал, газрын тосны газраас олгосон техник технологийн дүгнэлт
 • Ашигт малтмал, газрын тосны газраас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэй байх хугацаанд холбогдох хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангаж ажилласан эсэх талаарх тодорхойлолт

Жич: Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг зөвхөн www.license.mn цахим хуудсаар дамжуулан илгээж, шийдвэрлүүлнэ үү. Лавлах утас 51-264181