ГАРЧИГТАТАХ
1Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
3Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
4Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
5Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
6Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
7Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах тухай
8Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрэм шинэчлэн батлах тухай
9Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
10Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
11Ажлын хэсэг байгуулах тухай
12Ажлын хэсэг байгуулах тухай
13Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай
14Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
15Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
17Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18Ажлын хэсэг байгуулах тухай
19Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
20Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай