Сайд, төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаал
23/09 /2021
Мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн байгууллагын болон шинжээчийн эрх олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам батлах тухай