Сайд, төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Сайдын 2023 оны А/351 тоот тушаал
13/09 /2023
Аргачлал батлах тухай
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А-252 тоот тушаал
13/09 /2020
Тэсрэх материалын үйлдвэрийн ТЭЗҮ, тэсрэх материалын агуулахын зураг төсөл боловсруулахад тавигдах шаардлага батлах тухай
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, ХХААХҮ-ийн сайдын хамтарсан тушаал
13/09 /2022
Хүнд үйлдвэрийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх эрх олгох тухай
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаал
23/09 /2021
Мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн байгууллагын болон шинжээчийн эрх олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам батлах тухай
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаал
23/09 /2021
Хүнд үйлдвэрлэлийн тусгай зөвшөөрөл