Санал асуулгуудын түүх

Санал авах хугацаа
23/09 /2021
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой үйл ажиллагааны аль үе шатанд авлига байж болох вэ?
Санал авах хугацаа
26/06 /2021
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой үйл ажиллагааны аль үе шатанд авлига байж болох вэ?
Санал авах хугацаа
20/05 /2021
Жишээ – Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлийн тухай санал асуулга
Санал авах хугацаа
18/03 /2021
Жишээ – Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлийн тухай санал асуулга