Сургалт

ГАРЧИГТАТАХ
1Сургалтын танилцуулга                                      дэлгэрэнгүй
2Өмнөх үг                             дэлгэрэнгүй
3Газрын тосны гарал үүсэл, хэрэглээ, МУ-ын газрын тосны салбарын хөгжил, бодлогодэлгэрэнгүй
4Эрэл, хайгуулдэлгэрэнгүй
5Үнэлгээдэлгэрэнгүй
6Бүтээн байгуулалтдэлгэрэнгүй
7Ашиглалтдэлгэрэнгүй
8Татан буулгалтдэлгэрэнгүй
9Байгаль орчны асуудалдэлгэрэнгүй
10Талуудын оролцоо, олон нийттэй холбоотой анхаарах асуудалдэлгэрэнгүй
11Ажлын байр, бизнесийн боломжууддэлгэрэнгүй