Төлөвлөгөөний хэрэгжилт

ГАРЧИГТАТАХ
12023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилттатах
22023 оны хагас жилийн хэрэгжилттатах
32022 оны жилийн эцсийн хэрэгжилттатах
42022 оны хагас жилийн хэрэгжилттатах