ГАРЧИГТАТАХ
1Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх ХШҮ-ний төлөвлөгөө, ТНБДтатах
2Захиалагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтатах
3Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухайтатах
4Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөтатах
52018 оны АТҮХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөтөлбөртатах
6Албан хаагчдын 2018 оны сургалтын төлөвлөгөөтатах
7Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөтатах
8УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАНтатах
9Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтатах
10Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх календарчилсан төлөвлөгөөтатах
11УУЯ-ны төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны үр дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудастатах
12Төсвийн шууд захирагч /УУЯ-ны ТНБД/-ийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин /Үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлж дүгнэх илтгэх хуудастатах
13Уул уурхайн яамны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтатах