ГАРЧИГТАТАХ
1Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх ХШҮ-ний төлөвлөгөө, ТНБДтатах
2Захиалагчийн 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтатах
3УУХҮЯ-ны 2020 оны үйл ажиллагааны тайлантатах
4УУХҮЯ-ны 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтатах
5
6
7
8
9
10
11
12
13