Төсөл, хөтөлбөр

ГАРЧИГХАРАХТАТАХ
1Төсөл хөтөлбөрийн биелэл /2018 эцэс/ харах
2Төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт /2018 оны жилийн эцэс/ харах
3“Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайлан (2018 оны жилийн эцэс) харах
4Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2018 оны жилийн эцэс) харах
5“Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайлан (2017 оны жилийн эцэс) харах
6“Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөний зорилт, арга хэмжээ, үйл ажиллагааны болон хэрэгжүүлэгч байгууллагын тоо, хэрэгжүүлэх оны нэгтгэл харах
7Гадаадын зээл, тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2017 оны жилийн эцэс) харах
82016 оны төсөл, хөтөлбөрийн биелэлт харах
92015 оны төсөл, хөтөлбөрийн биелэлт харах