Удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц бүрэлдэхүүн