Худалдан авах ажиллагааны тайлан

ГАРЧИГ       ТАТАХ       
1Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2020 онТАТАХ
2Худалдан авах ажиллагааны 2021 оны эхний хагас жилТАТАХ
3Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2021 онТАТАХ
4Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2022 онТАТАХ
5Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2023 онТАТАХ
6
7
8