Хэлэлцүүлэг

Санал авах
/2024
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГАД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2024
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2023
“Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журмыг шинэчлэн боловсруулахаар санал авах тухай”
Санал авах
/2024
“ХҮДРИЙН ДАЛД УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ”-ИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2024
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2023
“ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮРЭМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ”
Санал авах
/2023
“АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ”
Санал авах
/2023
“Хүнд үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон нэгжийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Санал авах
/2023
ПИРОТЕХНИКИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ИМПОРТЛОХ, АШИГЛАХ ДҮРЭМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2023
Монгол Улсын ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмжийн төсөлд санал авах тухай
Санал авах
/2023
Монгол Улсын ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмжийн төсөлд санал авах тухай
Санал авах
/2022
Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад хүлээн авах журмын төсөлд санал авах тухай
Санал авах
/2022
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журамд өөрчлөлт оруулах тухай
Санал авах
/2022
Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих журмын төсөлд санал авах тухай
Санал авах
/2022
ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2022
ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2022
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2022
ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2022
“ТЭСЭЛГЭЭЧНИЙ ЭРХ ОЛГОХ, СУНГАХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ЖУРАМ”-Д САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2022
ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН ХӨТЛӨХ ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2022

“УЛСЫН  ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ГҮЙЦЭТГЭХ, ҮР ДҮНГ ТООЦОХ ЖУРАМ”-ЫН ШИНЭЧИЛСЭН  НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Санал авах
/2021
МОНГОЛ УЛСЫН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН АНГИЛЛЫГ ТУХАЙН ТӨРЛИЙН АШИГТ МАЛТМАЛД ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧИЛСАН ЗӨВЛӨМЖИД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2021

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН КОМПАНИЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Санал авах
/2022
“Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм”-ийн төсөлд санал авах тухай
Санал авах
23/09 /2021
УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БИРЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Санал авах
23/09 /2021
ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛИНД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
Санал авах
/2021
ГАЗРЫН ТОСНЫ БАЯЛГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, НӨӨЦИЙН ТООЦООНЫ ТАЙЛАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА
Санал авах
/2021
ГАЗРЫН ТОС, УЛАМЖЛАЛТ БУС ГАЗРЫН ТОСНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ
Санал авах
20/05 /2021
АШИГТ МАЛТМАЛЫН БАЯЛАГ, ОРДЫН НӨӨЦИЙН АНГИЛАЛ, ЗААВРЫГ ТУХАЙН ТӨРЛИЙН АШИГТ МАЛТМАЛД ХЭРЭГЛЭХ АРГАЧИЛСАН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (ДАВС)
Санал авах
18/03 /2021
ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙ, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА