Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

ГАРЧИГТАТАХ
1Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2022 он)
2Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2021 он)
3 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2020 он)
4 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2019 он)
5 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2018 он)
6 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2017 он)
7 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2016 он)
8 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийн үнэлгээ (2015 он)