Яамны Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээ

ГАРЧИГТАТАХ
1Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудас
2Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан
3ТНБД 2018 оны жилийн эцэс
4Төсвийн шууд захирагчийн 2018 оны үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудас /Эхний хагас жил/
5Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудас /2018 оны хагас жил/
6Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
7Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
8Уул уурхайн яамны төсвийн шууд захирагчийн 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт