Өргөдөл, гомдол

ГАРЧИГ       ТАТАХ       
1УУХҮЯ-нд 2022 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын жилийн эцсийн тайланТАТАХ
2УУХҮЯ-нд 2021 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын жилийн эцсийн тайланТАТАХ
3УУХҮЯ-нд 2021 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын хагас жилийн тайланТАТАХ
4УУХҮЯ-нд 2020 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын жилийн эцсийн тайланТАТАХ
5УУХҮЯ-нд 2019 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын жилийн эцсийн тайланТАТАХ
6УУХҮЯ-нд 2019 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын хагас жилийн тайланТАТАХ