Petitions and complaints

ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Өргөдөл, гомдол
2 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМАНД 2019 ОНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
3 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМАНД 2019 ОНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
4 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан /2019 оны I улирал/
5 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан /2018 оны жилийн эцэс/
6 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал /2018 оны III улирлын байдлаар/
7 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (6)
8 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (5)
9 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (4)
10 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (3)
11 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (2)
12 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (1)
13 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2017 оны жилийн эцсийн байдлаар)
14 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2016 оны эцсийн байдлаар)
15 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2016 оны 11-р сарын байдлаар)
16 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал-2016_III
17 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал-2016_Хагас жил