Human resources

ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 УУХҮЯ-НЫ 2019 ОНД МАГИСТРЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН АЛБАН ХААГЧИД
2 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны б-тушаалын бүртгэл
4 Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст Салбарын судалгаа мэдээлэл, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
8 Газрын тосны бодлогын хэрэгжилтийг Зохицуулах газрын, газрын тосны хэлтэст газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, зах зээлийн судалгаа, статистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
5 Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст Салбарын судалгаа мэдээлэл, дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
6 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Стратеги, бодлого төлөвлөлтийн газрын Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын Албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
7 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэдэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн дарга Г.Нандинжаргал танаа /Тогтоол хүргүүлэх тухай/
8 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай /2019.10.30/
9 АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ / 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛ /
10 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
11 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ ДЭЭД ТУШААЛЫН БҮРТГЭЛ / 2018 ОН/
12 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ /2018 ОНЫ АЛБАН БИЧГИЙН БҮРТГЭЛ/
13 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ / 2018 ОНЫ ТОГТООЛЫН БҮРТГЭЛ/
14 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ / 2018 ОНЫ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН БҮРТГЭЛ/
15 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
16 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
17 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /2019 оны 3-р улиралд/
18 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
19 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
20 Төрийн албаны тухай хууль
21 “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүгнэх журам” (2014.10.27)
22 “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай” (2013.06.24)
23 “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах” журам, заавар (2013.05.17)
24 “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр шагнах журам (2013.04.24)
25 Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам (2013.04.11)
26 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам (2010.12.01)
27 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам (2010.11.18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон)
28 Төрийн жинхэнэ албанд анх орох мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэний болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам (Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2009.06.08)
29 Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам (2003.01.27)
30 Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт, Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар /2004.11.08/
31 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам (2004.06.15)
32 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар
33 Хүний нөөцийн тушаалууд2
34 Төрийн захиргааны албан хаагчийн Ёсзүйн дүрэм
35 Хүний нөөцийн тушаалууд
36 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хөдөлмөрийн дотоод журам
37 Яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажлын хэсгийн дүгнэлт, танилцуулга
38 Яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө
39 УУЯ-ны дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2015 оны ажлын тайлан
40 УУЯ-ны төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт