Сонгон шалгаруулалтын зар

Сонгон шалгаруулалтын зар

1.   2018 онд Уул уурхайн яамнаас шинээр хэрэгжүүлэх “эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь дор дурдсан багц ажлууд болно. Үүнд:

 Багц

дугаар

Зөвлөх үйлчилгээний нэр

Товч танилцуулга, зорилго

Хэрэгжүүлэх хугацаа

 

 

 

 

2

3

Хэрэглэгчийн үнэлгээний зорилго нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн захиргааны төв байгууллага Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, төрийн захиргааны байгууллага Ашигт малтмал, газрын тосны газраас хэрэгжүүлж буй бодлого,  үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн болон иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээ чанартай, хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй шуурхай байгаа эсэх талаар иргэдийн хандлагыг тандан судалж,  түүнд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр  цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох зорилготой.

4

1

1

Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, хүртээмжид өгөх хэрэглэгчийн үнэлгээг хийх зөвлөх үйлчилгээ

2018

2

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн программ хангамжийн зөвлөх үйлчилгээ

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу Мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэх зорилготой.

2018

3

Автомашин, машин механизм угсрах, автомашины эд анги үйлдвэрлэх үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах судалгаа хийж, зөвлөмжөөр хангах, зөвлөх үйлчилгээ

Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол улсад автомашины эд анги үйлдвэрлэх, машин механизм угсрах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, тэднийг паркийн зохион байгуулалтаар хөгжүүлэх боломж нөхцөлийг судалж, мэдээллийн сан үүсгэх зорилготой.

2018

4

Хүнд аж үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөл” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

 

“Монгол Улсын хүнд үйлдвэржилтийн газрын зураг”-т үндэслэн Хүнд аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх хөтөлбөр” (дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр)-ийн төслийг “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль”,  “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”, “Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, “Эмхтгэл мэдээлж, хэвлэн нийтлэх журам”-ыг тус тус баримтлан боловсруулна.

2018

5

Уул урхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын багцын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын зорилго нь Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт, Монгол Улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, нягтлан бодох бүртгэлийн журам, зааврын дагуу Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, санхүүгийн тайлан, сайдын багцын нэгтгэсэн тайлан бэлтгэхэд хэрэглэх зарчим, горимыг тогтоож өгөхөд оршино.

2018

6

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөдөлбөр боловсруулахад шаардагдах судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ

ХАБЭА-н талаар Геологи, уул уурхай, газрын тос,  хүнд үйлдвэрлэлийн салбарт зохицуулсан баримт бичгүүдийн хэрэгжиж байгаа байдлын төвшинг тогтоох. Олон улсын болон үндэсний хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, мөрдөлтийг сайжруулах талаар аж ахуйн нэгжүүдэд чиглэсэн арга хэмжээний хэрэгцээг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино.

2018

 

3.Мэдүүлэг ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангаж, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартай байгааг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна.

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон багцын нэр

–          Тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар, туршлагыг илтгэсэн мэдээлэл

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл  /сүүлийн 2 жил/

–          Байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэл,

–          Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,

 4. Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ багцын дугаарын хамт дор дурдсан хаягаар 2017 оны 2-р сарын 20-ний өдрийн 15.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

 Хаяг: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/2, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн, Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн бөгөөд нарийн бичгийн дарга М.Нямсүрэн, 410 тоот өрөө, утас 51-260222

 


 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ /Багц-1/

1.       2018 онд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас шинээр хэрэгжүүлэх “эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.       Зөвлөх үйлчилгээний нэр, товч танилцуулга:

Төрийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, хүртээмжид өгөх хэрэглэгчийн үнэлгээг хийх зөвлөх үйлчилгээ

Хэрэглэгчийн үнэлгээний зорилго нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн захиргааны төв байгууллага Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, төрийн захиргааны байгууллага Ашигт малтмал, газрын тосны газраас хэрэгжүүлж буй бодлого,  үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн болон иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээ чанартай, хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй шуурхай байгаа эсэх талаар иргэдийн хандлагыг тандан судалж,  түүнд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр  цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох зорилготой.

3.       Мэдүүлэг ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангаж, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартай байгааг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна.

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон багцын нэр, дугаар

–          Тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар, туршлагыг илтгэсэн мэдээлэл

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл /сүүлийн 2 жил/

–          Байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэл,

–          Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,

4.       Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ багцын дугаарын хамт дор дурдсан хаягаар 2017 оны 2-р сарын 20-ний өдрийн 15.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

 Хаяг: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/2, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн, Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн бөгөөд нарийн бичгийн дарга М.Нямсүрэн, 410 тоот өрөө, утас 51-260222

 


 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ /багц-2/

1.       2018 онд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас шинээр хэрэгжүүлэх “эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.       Зөвлөх үйлчилгээний нэр, товч танилцуулга:

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн программ хангамжийн зөвлөх үйлчилгээ

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу Мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэх зорилготой.

3.       Мэдүүлэг ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангаж, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартай байгааг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна.

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон багцын нэр, дугаар

–          Тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар, туршлагыг илтгэсэн мэдээлэл

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл  /сүүлийн 2 жил/

–          Байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэл,

–          Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,

4.       Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ багцын дугаарын хамт дор дурдсан хаягаар 2017 оны 2-р сарын 20-ний өдрийн 15.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

 Хаяг: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/2, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн, Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн бөгөөд нарийн бичгийн дарга М.Нямсүрэн, 410 тоот өрөө, утас 51-260222

 


 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ /Багц-3/

 1. 2018 онд Уул уурхай, хүнд үйлдюэрийн яамнаас шинээр хэрэгжүүлэх “эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Зөвлөх үйлчилгээний нэр, товч танилцуулга:

Автомашин, машин механизм угсрах, автомашины эд анги үйлдвэрлэх үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах судалгаа хийж, зөвлөмжөөр хангах, зөвлөх үйлчилгээ

Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол улсад автомашины эд анги үйлдвэрлэх, машин механизм угсрах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, тэднийг паркийн зохион байгуулалтаар хөгжүүлэх боломж нөхцөлийг судалж, мэдээллийн сан үүсгэх зорилготой

 1. Мэдүүлэг ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангаж, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартай байгааг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна.

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон багцын нэр, дугаар

–          Тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар, туршлагыг илтгэсэн мэдээлэл

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл  /сүүлийн 2 жил/

–          Байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэл,

–          Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,

 1. Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ багцын дугаарын хамт дор дурдсан хаягаар 2017 оны 2-р сарын 20-ний өдрийн 15.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

 Хаяг: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/2, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн, Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн бөгөөд нарийн бичгийн дарга М.Нямсүрэн, 410 тоот өрөө, утас 51-260222


 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ /Багц-4/

 1. 2018 онд Уул уурхай, хүнд үйлдюэрийн яамнаас шинээр хэрэгжүүлэх “эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Зөвлөх үйлчилгээний нэр, товч танилцуулга:

Хүнд аж үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төсөл” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

“Монгол Улсын хүнд үйлдвэржилтийн газрын зураг”-т үндэслэн Хүнд аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх хөтөлбөр” (дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр)-ийн төслийг “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль”,  “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”, “Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, “Эмхтгэл мэдээлж, хэвлэн нийтлэх журам”-ыг тус тус баримтлан боловсруулна.

 1. Мэдүүлэг ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангаж, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартай байгааг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна.

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон багцын нэр, дугаар

–          Тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар, туршлагыг илтгэсэн мэдээлэл

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл  /сүүлийн 2 жил/

–          Байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэл,

–          Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,

 1. Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ багцын дугаарын хамт дор дурдсан хаягаар 2017 оны 2-р сарын 20-ний өдрийн 15.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

 Хаяг: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/2, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн, Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн бөгөөд нарийн бичгийн дарга М.Нямсүрэн, 410 тоот өрөө, утас 51-260222

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ /Багц-5/

 1. 2018 онд Уул уурхай, хүнд үйлдюэрийн яамнаас шинээр хэрэгжүүлэх “эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Зөвлөх үйлчилгээний нэр, товч танилцуулга:

Уул урхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын багцын Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын зорилго нь Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандарт, Монгол Улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, нягтлан бодох бүртгэлийн журам, зааврын дагуу Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, санхүүгийн тайлан, сайдын багцын нэгтгэсэн тайлан бэлтгэхэд хэрэглэх зарчим, горимыг тогтоож өгөхөд оршино.

 1. Мэдүүлэг ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангаж, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартай байгааг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна.

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон багцын нэр, дугаар

–          Тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар, туршлагыг илтгэсэн мэдээлэл

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл  /сүүлийн 2 жил/

–          Байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэл,

–          Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,

 1. Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ багцын дугаарын хамт дор дурдсан хаягаар 2017 оны 2-р сарын 20-ний өдрийн 15.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

 Хаяг: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/2, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн, Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн бөгөөд нарийн бичгийн дарга М.Нямсүрэн, 410 тоот өрөө, утас 51-260222


 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ /Багц-6/

 1. 2018 онд Уул уурхай, хүнд үйлдюэрийн яамнаас шинээр хэрэгжүүлэх “эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 2. Зөвлөх үйлчилгээний нэр, товч танилцуулга:

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөдөлбөр боловсруулахад шаардагдах судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээ

ХАБЭА-н талаар Геологи, уул уурхай, газрын тос,  хүнд үйлдвэрлэлийн салбарт зохицуулсан баримт бичгүүдийн хэрэгжиж байгаа байдлын төвшинг тогтоох. Олон улсын болон үндэсний хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, мөрдөлтийг сайжруулах талаар аж ахуйн нэгжүүдэд чиглэсэн арга хэмжээний хэрэгцээг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго оршино.

 1. Мэдүүлэг ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага хангаж, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартай байгааг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна.

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон багцын нэр, дугаар

–          Тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар, туршлагыг илтгэсэн мэдээлэл

–          Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл  /сүүлийн 2 жил/

–          Байгууллагын 2017 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэл,

–          Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,

 1. Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ багцын дугаарын хамт дор дурдсан хаягаар 2017 оны 2-р сарын 20-ний өдрийн 15.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

 Хаяг: Засгийн газрын 2 дугаар байр, Нэгдсэн үндэсний гудамж 5/2, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн  яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн, Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүн бөгөөд нарийн бичгийн дарга М.Нямсүрэн, 410 тоот өрөө, утас 51-260222

 

 

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ