ОҮИТБС-ЫН ТӨВИЙН БҮСИЙН -IV ЦАХИМ ЧУУЛГАНААС ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖ