ГАЗРЫН ТОСНЫ БАЯЛГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, НӨӨЦИЙН ТООЦООНЫ ТАЙЛАНД ТАВИХ ШААРДЛАГА