ТЭСЭЛГЭЭЧНИЙ ЭРХ ОЛГОХ, СУНГАХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ЖУРАМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ