<strong>Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2022 оны эхний 10 сар/</strong>