ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАР 2023 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 31.6 ХУВИЙГ БҮРДҮҮЛЖЭЭ

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАР 2023 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 31.6 ХУВИЙГ БҮРДҮҮЛЖЭЭ

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлого 2023 оны гүйцэтгэлээр 24,310.1 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 5,717.0 тэрбум төгрөг буюу 30.7 хувиар өссөн байна.

Эрдэс баялгийн салбараас төсөвт төвлөрүүлсэн орлого 7,679.8 тэрбум төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 3,072.9 тэрбум төгрөг буюу 66.7 хувиар өссөн байна.

Төсөвт төвлөрүүлсэн орлогын мэдээ, эзлэх хувийг салбараар харуулав.

  • Уул уурхай, олборлох             7,277.0 тэрбум төгрөг буюу 29.9 хувь,
  • Газрын тос                                304.2 тэрбум төгрөг буюу1.3 хувь,
  • ТЗ-ийн төлбөр                          36.6 тэрбум төгрөг буюу 0.2 хувь,
  • Бусад орлого                            62.0 тэрбум төгрөг буюу 0.3хувь.