Авилгын эсрэг хууль

ГАРЧИГТАТАХ
1Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай
2Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх тухай хуулиас
3Сонирхлын зөрчлийн тухай хууль
4Авилгын эсрэг конвенци
5Авилгын эсрэг хууль