Хүнд үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ОЛГОСОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТОДОРХОЙЛОЛТ

НЭГ. ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ЭРДЭНИЙН ЧУЛУУГААР ЭДЛЭЛ ЭРХЛЭХ

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр

Хууль, эрхзүйн үндэс

Дүрэм журам

Олгосон, хугацаа сунгасан тухай

1

Дугаар 01/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“ЕСҮЙТЭЙ ГОЁЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдрийн 153 тоот тушаал

2015 оны 08 сарын 21 өдөр “Есүйтэй гоёл” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2015 оны 01/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

2

Дугаар 02/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“ИХ ТАГШ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 169 тоот тушаал

2015 оны 10 сарын 12 өдөр “Их тагш” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2015 оны 02/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

3

Дугаар 03/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“ЭРДЭМ ГОЁЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 81 тоот тушаал

2016 оны 05 сарын 05 өдөр “Баруун зүүн эх” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 03/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

4

Дугаар 04/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“БАРУУН ЗҮҮН ЭХ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрийн 110 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 01 өдөр “Баруун зүүн эх” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 04/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

5

Дугаар 05/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“ТАЛСТ-УРЛАН” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 119 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 06 өдөр “Талст-Урлан” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 05/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

6

Дугаар 06/Ү

Үнэт метал, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

“МИНЛАБ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 сарын 07 өдрийн 124 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 07 өдөр “Минлаб” ХХК-д Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 06/Ү тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

 

 

ХОЁР. ТӨМӨРЛӨГ БОЛОВСРУУЛАХ, МАШИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр

Хууль, эрхзүйн үндэс

Дүрэм журам

Олгосон, хугацаа сунгасан тухай

1

Дугаар 01/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“КОМППМИНЕРАЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 170 тоот тушаал

2015 оны 10 сарын 12 өдөр “Коппминерал” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2015 оны 01/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

2

Дугаар 02/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ОБМА” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 196 тоот тушаал

2015 оны 12 сарын 10 өдөр “Обма” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2015 оны 02/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

3

Дугаар 03/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“УЛААНБААТАР БҮК” ХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 85 тоот туша

ал

“Улаанбаатар бүк” ХК-д Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамнаас 2013 оны 03 сарын 03-ны өдөр олгосон 24 дугаартай төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хүчингүй болсонд тооцож, шинээр 2016 оны 05 сарын 10 өдөр Төмөрлөг боловсруулах машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 03/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

4

Дугаар 04/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ОРА МЕТАЛЛ”

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 117 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 05 өдөр “Ора металл” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 04/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

5

Дугаар 05/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ГАН ТӨМӨР ИНТЕРНЭШНЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 116 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 05 өдөр “Ган төмөр интернэйшнл” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах машины үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 05/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

6

Дугаар 06/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ИННОВАТЕК ИНТЕРНЭЙШНЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 120 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 06 өдөр “Инноватек интернэйшнл” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 06/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

7

Дугаар 07/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“БЭРЭН МЕТАЛЛ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.15, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.7 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 123 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 07 өдөр “Бэрэн металл” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 07/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

8

Дугаар 08/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ГАН ШИРЭЭС” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 129 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 08 өдөр “Ган ширээс” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 08/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

9

Дугаар 09/Т

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

“ЭРДҮ” ХХК

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвгөөрлийн тухай” хуулийн 6.1, 7.1, 15.10.2, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай” хуулийн 25.1.3 дахь заалт

Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 130 тоот тушаал

2016 оны 07 сарын 08 өдөр “Эрдү” ХХК-д Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх 2016 оны 09/Т тоот тусгай зөвшөөрлийг 3 /гурав/ жилийн хугацаагаар олгосон.

 

ГУРАВ. ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ КОМПАНИУД

Аж ахуй нэгжийн нэр

Үйл ажиллагааны чиглэл

Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан огноо

 

Тайлбар

1

Алтернатив Клийн Энержи ХХК

Нүүрснээс метанол, ДМЭ болон газрын тосны бүтээгдэхүүний орлуулагч бүтээгдэхүүн  үйлдвэрлэх

2010.12.30-2015.12.29          /5 жил/     

 2016.01.18-2021.01.18             /5 жил/

 

ЭБЭХС-ын 2

010.12.30-ны өдрийн 290-р тушаалаар 5 жилийн хугацаатайгаар тусгай зөвшөөрөл олгож, УУС-ын 2016.01.18-ны өдрийн А/08-р тушаалаар тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 5 жилээр сунгасан.

2

“Хармөрөн Импекс” ХХК

Газрын тос боловсруулах

2015.12.24-2018.12.24            /3 жил/

   

УУС-ын 2015.12.24-ний өдрийн 246-р тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгосон.

3

“Соут ойл” ХХК

Газрын тос боловсруулах

2016.07.01-2019.07.01
 /3 жил/

   

Аж Үйлдвэрийн Сайдын 2015.07.01-ний өдрийн 109-р тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгосон.

4

“Алтан оршихуй групп” ХХК

Дахивар бүтээгдэхүүн дахин боловсруулах

2016.07.04-2019.07.07
/3 жил/

   

Аж Үйлдвэрийн Сайдын 2015.07.04-ний өдрийн 114-р тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгосон.

5

"НТФ" ХХК

Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх

2017.10.03-2020.10.03
/3 жил/

   

УУХҮСайдын 2017.10.03-ний өдрийн А/212-р тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгосон.

6

"Трансгейт Интернэйшнл" ХХК

Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх

2017.09.19.-2020.09.19
/3 жил/

   

УУХҮСайдын 2017.09.19-ний өдрийн А/205-р тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгосон.

7

"Эл Эн Жи Монголиа" ХХК

Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх

2017.09.09.-2020.09.09
/3 жил/

   

УУХҮСайдын 2017.09.09-ний өдрийн А/197-р тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгосон.

8

“Петролеум продакшн” ХХК

Хийн конденсат нэрж автобензин үйлдвэрлэх

2012.05.07- 2015.05.06          /3 жил/      

2015.05.08-2018.05.08            /3 жил/          2018.05.18-2021.05.18            /3 жил/

 

ЭБЭХ-ний сайдын 2012.05.07-ны өдрийн тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгож, Аж Үйлдвэрийн Сайдын 2015.05.08-ны өдрийн 94 дүгээр тушаалаар 3 жилээр, УУХҮС-ын 2018.05.18-ны өдрийн А/100-р тушаалаар 3 жилээр тус тус сунгагдсан.

9

"Зүүнбаян нефть" ХХК

Газрын тос боловсруулах

2018.02.12-2023.02.12            5 жил

   

УУХҮС-ын 2018.02.12-ны өдрийн  А/25-р тушаалаар тусгай зөвшөөрөл олгосон.

 

ХҮНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ

Д/д

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

ТЗ дугаар

Олгосон үндэслэл

Аж ахуйн нэгж

Олгосон огноо

Тайлбар

1

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

106

2017.08.21 A/174

Экоглобус ХХК

2017.08.22

Хугацаа сунгасан

2

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

115

2017.02.14 A/36

Люксминерал ХХК

2017.02.14

Нөхөн олгосон

3

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

76

2017.05.09 А/95

Ричвэл гриндинг медиа ХХК

2017.05.09

Шинээр олгосон

4

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

11/Т

2017.04.04 А/65

Сиб-Кабель энержи ХХК

2017.04.04

Шинээр олгосон

5

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

103

2017.07.25 А/162

Тарнийн арцат уул ХХК

2017.07.25

Шинээр олгосон

6

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

104

2017.07.25 А/162

Экоминерал ХХК

2017.07.25

Шинээр олгосон

7

Машины үйлдвэрлэл эрхлэх

105

2017.07.25 А/162

Мон-Чиргүүл ХХК

2017.07.25

Шинээр олгосон

8

Төмөрлөг боловсруулах

169

2018.02.13 А26

“Металл индустриал” ХХК

2018.02.13

Шинээр олгосон

9

Төмөрлөг боловсруулах

170

2018.02.13 А26

“Хишигтэн металс” ХХК

2018.02.13

Шинээр олгосон

10

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

171

2018.02.13 А26

“Гэтженероус” ХХК

2018.02.13

Шинээр олгосон

11

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

165

2017.12.28 А/245

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК

2017.12.28

Шинээр олгосон

12

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

166

2017.09.26 А/207

“Трансвейст” ХХК

2018.01.04

Шинээр олгосон