Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хуралдах тухай

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хуралдах тухай

Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх УТХ-2019-01 дүгээр хурал 2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09:00 цагт Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 3 давхрын хурлын зааланд болно.                                                                                                                                       

 

д/д

Төслийн нэр

ААН

1

“ТӨВ ЗҮҮН МОНГОЛЫН АЛТНЫ ХҮДЭРЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ХЭТИЙН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА” /ТЗМ-Алт-2017/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Гео тех импекс”ХХК

2

“ЦАХИР МУШГИА УУЛ-50” /ЦМУ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

    “Хөвсгөл геологи” ХК

3

“ХУДГИЙН НУРУУ-50” /ХуН-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Алтай нэгдэл” ХК

 

4

“ТҮДЭВТЭЙ-50” /ТҮ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Алтай нэгдэл” ХК

 

5

“САНТ-50” /СаТ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Алтай нэгдэл” ХК

 

6

“ТЭЭГИЙН ГОЛ-50” /ТэГ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Алх чулуу” ХХК

 

7

“ДЭВИЙН ХОНГОР УУЛ-50” /ДХУ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ЖИ СИ ПИ” ХХК

 

8

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЕОЭКОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН СУДАЛГАА /УБ ГЕОЭКОЛОГИ/  ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Экотех проект” ХХК

 

 

9

“ЧУЛУУН ХОРООТ-50” /ЧуХ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Магма майнс” ХХК

 

10

“НОРОВЛИН-50” /НоР-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Их цог-Өндөр” ХХК

 

11

“СҮҮЖИЙН ГОВЬ-50” /СүГ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Алтайн хар азарга” ХХК

12

“МОДОТ ТОЛГОЙ-50” /МоТ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Дипирамид” ХХК

 

13

“ЦАЙЛАНГИЙН НУРУУ-50” /ЦаН-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Дипирамид” ХХК

 

14

“ТЭРЭМ УУЛ-50” /ТэУ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Терра сийд”ХХК

15

“ШҮТЭЭН УЛААН УУЛ-50” /ШуУ-50/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“Гео-Эрин”ХХК