ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ  ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБОГДСОН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ НАРИЙВЧИЛСАН ЖУРАМ

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ХОЛБОГДСОН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ НАРИЙВЧИЛСАН ЖУРАМ